| More
ทัวร์เที่ยวยุโรปเหนือ ทัวร์เที่ยวประเทศทะเลบอลติค ทัวร์เที่ยวลิทัวเนีย ทัวร์เที่ยวลัตเวีย ทัวร์เที่ยวเอสโตเนีย
ทัวร์เที่ยวยุโรปเหนือ ทัวร์เที่ยวประเทศทะเลบอลติค ทัวร์เที่ยวลิทัวเนีย ทัวร์เที่ยวลัตเวีย ทัวร์เที่ยวเอสโตเนีย
หน้าแรก ดับเบิ้ลเอ็นจอย
โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว
โรงแรม ที่พัก
ห้องภาพ ดับเบิ้ลเอ็นจอย
เว็บบอร์ด ท่องเที่ยว ทัวร์
เกี่ยวกับ ดับเบิ้ลเอ็นจอย
ติดต่อ สอบถาม ทัวร์ ท่องเที่ยว
โทรหาเราสิคะ 02-379-116802-379-1168
(จันทร์ - เสาร์ / 09.00 - 17.30 น.)

ทัวร์เที่ยวยุโรปเหนือ ทัวร์เที่ยวประเทศทะเลบอลติค ทัวร์เที่ยวลิทัวเนีย ทัวร์เที่ยวลัตเวีย ทัวร์เที่ยวเอสโตเนีย

 

 
ทริปยอดนิยม
 
 
มุมลูกค้าเก่า
 
     
 
บทความตามอารมณ์
 
 
ทริปเด่นประจำเดือน
 
 
โปรแกรมทัวร์ใหม่
 
 
   
  บจก. ดับเบิ้ล เอ็นจอย ทราเวล  
  300/50 ถ.นวมินทร์ นวมินทร์
บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
 
  Tel: 02-379-1168  
  Mobile: 092-269-6868
086-306-5572, 098-828-5266
 
  Hotline: 082-499-2007  
  Fax: 02-379-1163 (อัตโนมัติ)  

   DE-EU01 : ทัวร์ยุโรปเหนือ 4 ประเทศ - กลุ่มประเทศทะเลบอลติค
   ลิทัวเนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย ฟินแลนด์ 7 วัน 5 คืน (AY)
สายการบิน Finnair (AY)

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 31 ก.ค. 2556
ทัวร์เที่ยวยุโรปเหนือ ทัวร์เที่ยวประเทศทะเลบอลติค ทัวร์เที่ยวลิทัวเนีย ทัวร์เที่ยวลัตเวีย ทัวร์เที่ยวเอสโตเนีย
Double Enjoy ภูมิใจเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยวกลุ่มประเทศทะเลบอลติค
ทัวร์ยุโรปเหนือ กลุ่มประเทศทะเลบอลติค - ลิทัวเนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย (7 วัน 5 คืน)
BALTIC STATE เป็นประเทศเก่าแก่ที่เกิดใหม่จากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตเมื่อปี 1991
บ้านเรือนมีความสวยงามตามแบบฉบับสแกนดิเนเวียผสมผสานความเป็นยุโรปกลางอันทันสมัย
ชม 3 นครหลวงอันงามสง่า ที่ได้รับการประกาศให้เป็น WORLD HERITAGE โดยองค์การ UNESCO
กรุงทาลลินน์ เมืองหลวงเอสโทเนียงดงามไม่ต่างไปจากปร๊ากหรือครุมลอฟ
กรุงริก้า เมืองหลวงลัตเวีย ที่ใหญ่ที่สุดในแถบบอลติกงดงามด้วยศิลป สถาปัตยกรรม
กรุงวิลนีอุส เมืองหลวงลิธัวเนีย ซึ่งมีที่ตั้งลึกเข้าไปในแผ่นดินต่างไปจากเพื่อนทั้งสองที่อยู่ติดทะเล
แต่ก็งดงามด้วยสถาปัตยกรรมโกธิกแห่งศตวรรษที่15
ท่องทะเลบอลติกที่งดงาม เพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์ 2 ฝั่ง ของเอสโตเนียและฟินแลนด์
กรุงเฮลซิงกิ ชมเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานที่มีเอกลักษณ์ พร้อมเลือกซื้อหาสินค้าท้องถิ่น
อาทิ ไข่ปลาคาร์เวีย, ผลิตภัณฑ์ทำจากหนังกวางเรนเดียร์ และสินค้าที่ระลึกอีกมากมาย
โดยสายการบิน Finnair (AY)
ทัวร์ยุโรปเหนือ - ทัวร์บอลติค   กรุงเทพฯ - เฮลซิงกิ (เปลี่ยนเครื่อง) - วิลเนียส (ลิทัวเนีย Lithuania)
06.00 น. สมาชิกพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 แถว S เคาน์เตอร์ สายการบิน Finnair (AY) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
09.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเฮลซิงกิ (Helsinki) โดยเที่ยวบินที่ AY 090 [ระยะเวลาบิน 11:25 ชม.] (เวลาช้ากว่าประเทศไทย 5 ชม.)
15:30 น. ถึง กรุงเฮลซิงกิ (Helsinki) ประเทศฟินแลนด์ (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
16:15 น. เดินทางสู่ กรุงวิลนีอุส (Vilnius) ประเทศลิทัวเนีย Lithuania โดยเที่ยวบินที่ AY 133 [ระยะเวลาบิน 1:15 ชม.]
17:30 น. ถึง กรุงวิลนีอุส (Vilnius) ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ที่พัก ระหว่างทางเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศยามเย็นของกรุงวิลนีอุส (Vilnius) ที่เป็นระเบียบเรียบร้อย
เย็น บริการอาหารค่ำที่โรงแรม หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย
(พัก BEST WESTERN HOTEL, VILNIUS หรือเทียบเท่า)
ทัวร์ยุโรปเหนือ - ทัวร์บอลติค   กรุงวิลนีอุส - ทราไก - เนินแห่งไม้กางเขน - ริก้า (ลัตเวีย)
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำชม เมืองเก่ากรุงวิลนีอุส (Vilnius) ที่ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำสองสาย เนริส (Neris) และ วิลเนเล (Vilnele) และล้อมรอบไปด้วยเนินเขาที่มีต้นไม้เขียวขจี เป็นเมืองที่สวยที่สุดในลิธัวเนีย เมืองดังกล่าวถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1323 ผ่านร้อนผ่านหนาวมามาหลายครั้ง ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ทางการค้า ทำให้เกิดสงครามหลายครั้งในหลายศตวรรษต่อมา ถูกยึดครองก็หลายครั้ง หรือ เกิดไฟไหม้ใหญ่หลายครา อย่างไรก็ตาม วิลเนียสก็สามารถกลับมาเป็นตัวของตัวเองได้ทุกครั้ง ในฐานะที่เป็นจุดเชื่อมต่อทางวัฒนธรรมระหว่างโรมัน ไบเซนไทน์ ยุโรป และ ยูเรเซีย ทำให้เราสามารถเห็นสถาปัตยกรรมของยุโรป หลากหลาย ตั้งแต่ยุคกอธิค เรเนซองค์ บาโรค และ คลาสสิค ตั้งอยู่ในผังเมืองแบบยุคกลาง ทำให้ยูเนสโกประกาศให้เมืองเก่าวิลเนียสเป็น มรดกโลกในปี ค.ศ. 1994 ผ่านชมความสวยงามของโบสถ์สวย ๆ และวิหารต่าง ๆ ที่ตกแต?ง ในสไตล?บาร็อคและโกธิค ผ่านชม Gate of Dawn หรือกำแพงเมืองจากศตวรรษที่ 16 ชมย่านเมืองเก่าที่ถือว่าเป็นเขตเมืองเก่าที่ใหญ่ที่สุดในเขตยุโรปกลาง และถ่ายรูปกับความงดงามของอาคารเก่าแก่เมื่อครั้งสมัยศตวรรษที่ 15-16
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร เดินทางสู่ เมืองทราไก (TRAKAI) เมืองหลวงเก่าของประเทศลิทัวเนีย ศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ของลิทัวเนีย ปัจจุบันเป็นเมืองพักตากอากาศริมทะเลสาบที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ล้อมรอบด้วยทะเลสาบกว่า 200 แห่ง จากนั้น นำท่านเข้าชม ปราสาท TRAKAI ISLAND CASTLE HISTORY MUSEUM เป็นปราสาทที่ตั้งอยู่บนเกาะริมทะเลสาบเกรฟ (Galve) เริ่มก่อสร้างเมื่อปีศตวรรษที่ 14 โดยท่าน แกรนด์ดุ๊กวีเทาทัส(Vytautas) ที่ประสงค์จะใช้ชีวิตในบั้นปลาย ก่อนที่จะกลายเป็นคุกในช่วงศตวรรษที่ 17 ให้ท่านได้ชมความยิ่งใหญ่ของปราสาทที่สร้างขึ้นมาจากาหินล้วนๆ และเพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์รอบปราสาทที่แสนสวยงาม จนได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ เมืองชัวเลย์ (Siauliai) เมืองที่มีความเก่าแก่อีกเมืองหนึ่ง ในอดีตเคยถูกเผาในยุคสงครามถึง 7 ครั้งด้วยกัน ปัจจุบันทางการได้ฟื้นฟูจนกลายมาเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม และอุตสาหกรรมที่สำคัญเมืองหนึ่งของลิทัวเนีย ระหว่างทาง นำท่านแวะชม สุสานไม้กางเขน Hill of Crosses สถานที่อันแสดงถึงความเชื่อของผู้คนที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ซึ่งมีมายาวนานนับตั้งแต่ช่วงยุคสงคราม สถานที่แห่งนี้เปรียบเสมือนสุสานไม้กางเขนนับแสนชิ้น แม้กระทั่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนนำมาทิ้งอย่างต่อเนื่อง อิสระให้ท่านได้เดินเล่น ถ่ายภาพ และชมวิวบนยอดเขาแบบพาโนรามา นําท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศลัตเวีย สู่ เมือง Pilsrundale (70 KM ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชม.) นำท่านเดินทางสู่ เมืองริก้า เมืองหลวงของประเทศลัตเวีย ซึ่งได้ประกาศอิสรภาพในปี ค.ศ. 1991 (80 KM ใช้เวลาเดินทาง 1.45 ชม.)
เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น หลังอาหาร พักผ่อนกันตามอัธยาศัย
(พัก RADISSON BLU DAUGAVA HOTEL, RIGA หรือเทียบเท่า)
ทัวร์ยุโรปเหนือ - ทัวร์บอลติค   รูนดาพาเลซ (Latvia) - ริก้า - ชมเมืองเก่า
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมแบบ Scandinavian ณ ห้องอาหารในโรงแรม
นำท่านชม รูนดาเลพาเลซ (Rundale Palace) ซึ่งเป็นพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดของลัตเวีย สร้างในศตวรรษที่ 18 โดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ซึ่งเป็นคนเดียวกับผู้สร้างพระราชวังฤดูหนาวในเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในรัสเซีย พระราชวังแห่งนี้สร้างในสไตล์บาร็อค และร็อคโคโค โดยให้เป็นพระราชวังฤดูร้อน แวดล้อมไปด้วยสวนสวยในช่วงฤดูใบไม้ผลิ และฤดูร้อน
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น หลังอาหาร สมควรแก่เวลา นำท่านกลับสู่ กรุงริกา (Riga) เมืองหลวงของลัทเวีย (Latvia) นําคณะเที่ยวชม กรุงริกา (Riga) อดีตเคยเป็นเมืองท่า และเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางรถไฟที่สำคัญของรัสเซีย ปัจจุบันได้บูรณะและฟื้นฟูให้มีความทันสมัย จนกลายมาเป็นศูนย์กลางการศึกษา วัฒนธรรม และอุตสาหกรรมที่ยังคงพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เป็นเมืองที่มีส่วนผสมของอิทธิพลแบบ ลัตเวียน รัสเซียน และเยอรมันรวมกัน ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันงดงาม จากถนนอัลเบิร์ต และถนนอลิซาเบธ ผ่านชมอาคารแบบอาร์ตนูโว ที่สร้างในยุคกลาง อายุเก่าแก่กว่า 800 ปี ชม Central Market ที่จะได้เห็นวิถีชีวิตของชาวเมือง ผ่านชมปราสาทริก้า ซึ่งปัจจุบันได้ใช้เป็นทำเนียบประธานาธิบดี นำท่านชม ย่านเมืองเก่า ผ่านชมร่องรอยกำแพงเมืองโบราณ และโบสถ์ St Peter Cathedral ที่งดงาม
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารให้ท่านพักผ่อนกันตามอัธยาศัย
(พัก RADISSON BLU DAUGAVA HOTEL, RIGA หรือเทียบเท่า)
ทัวร์ยุโรปเหนือ - ทัวร์บอลติค   ริก้า – แปร์นู (เอสโทเนีย) – ทาลลินน์– เขตโอลด์ทาวน์ & โลเวอร์ ทาวน์ - ทาลลินน์
เช้า บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหาร เดินทางข้ามพรมแดนสู่ เมืองแปร์นู ประเทศ เอสโตเนีย (Estonia) (125 KM ใช้เวลาเดินทาง 2.15 ชม.) เป็นเมืองพักผ่อนตากอากาศในช่วงฤดูร้อน ทีมี่ชื่อเสียงที่สุดในฝั่งตะวันตกริมทะเลบอลติก ผ่านชมความสวยงามของเมือง ชมบ้านไม้แบบ Wooden House ซึ่งเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่ง ของเอสโตเนีย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น หลังอาหาร เดินทางสู่ เมืองกรุงทาลลินน์ (Tallinn) นำท่านเที่ยวชม เมืองกรุงทาลลินน์ (Tallinn) ซึ่งมีประวัติศาสตร์อันยาวนานมากกว่า 3,000 ปี เคยถูกยึดครองโดยเดนมาร์ก สวีเดน และรัสเซีย ภายหลังได้อิสรภาพจากสหภาพโซเวียต ในปี ค.ศ. 1991 ซึ่งองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกโลก นำท่านเที่ยวชมเขตโอลด์ทาวน์ของเมืองทาลลินน์ที่โอบล้อมด้วยกำแพงเมืองและป้อมปราการในยุคกลาง ให้บรรยากาศเหมือนอยู่ในยุคอัศวิน ชมเขต เมืองเก่าทูมเปีย (Toompea) ในเขตอัพเพอร์ทาวน์ ผ่านชม The Palace of Toompea ซึ่งปัจจุบัน คือรัฐสภาแห่งเอสโตเนีย แล้วไปชมวิวทิวทัศน์ของเมืองแบบพาโนรามา ที่มีสีสันสดใสราวกับภาพวาด มีโบสถ์เซนต์ โอลาฟโดดเด่นเป็นสง่า ผ่านชมโบสถ์อเล็กซานเดอร์เนฟสเก้ (Alexanmer Nevsky Cathedral) โบสถ์ใหญ่ที่มียอดโดมใหญ่ที่สุดในเมืองทาลลินน์ เป็นสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียนออร์โธด็อกซ์ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1900 ในช่วงที่เอสโตเนียเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิซาร์แห่งรัสเซีย สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเจ้าชายอเล็กซานเดอร์ ยาโรสลาวิทซ์ เนฟสกี้ (PRINCE ALEXANDER YAROSALVITZ NEVSKY) จากนั้น เข้าสู่เขตโลเวอร์ ทาวน์ ผ่านชมอาคารบ้านเรือนที่งดงามในสไตล์ศิลปะแบบอาร์ตนูโว และโกธิค, ผ่านชมร้านขายยา The Town Hall Pharmacy ที่เปิดกิจการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1422 จนถึงปัจจุบัน, The Great Hall อาคารที่ถูกจัดอันดับว่ามีความใหญ่โตเป็นอันดับสอง รองจากศาลาว่าการเมืองทาลลินน์ ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเอสโตเนีย, ผ่านชม ลัคกี้เฮาส์ บ้านที่รอดพ้นจากไฟไหม้ครั้งใหญ่ของเมือง
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน หลังอาหาร พักผ่อนกันตามอัธยาศัย
(พัก SOKOS HOTEL PRESIDENTTI, TALLINN หรือเทียบเท่า)
ทัวร์ยุโรปเหนือ - ทัวร์บอลติค   ทาลลินน์ – เฮลซิงกิ
เช้า บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อลงเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ ออกเดินทางจากข้ามจาก เมืองกรุงทาลลินน์ (Tallinn) สู่ เมืองเฮลซิงกิ (Helsinki) ท่องทะเลบอลติกที่งดงาม เพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์ 2 ฝั่ง ของเอสโตเนีย และฟินแลนด์ และช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีบนเรือตามอัธยาศัย (เรือใช้เวลาเดินทาง 2 ชม.)
เที่ยง ***อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย***
บ่าย นำท่านเที่ยวชม เฮลซิงกิ (Helsinki) ชมเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง ท่านจะประทับใจไปกับสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียที่จัตุรัสหน้าโบสถ์ อันเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ที่ชนะรางวัลออสการ์เรื่อง “เรดส์” โดยใช้ฉากมโหฬารของเฮลซิงกิแทนกรุงเลนินกราดในสหภาพโซเวียต ผ่านชมจัตุรัสซีเนท (Senate Square) ใจกลางเมืองโบสถ์หินเทมเปเลียวคิโอ (Rock Church) ซึ่งสร้างในภูเขาหินแกรนิตขนาดมหึมา, มหาวิหารอุสเพนสกี (Uspenski Cathedral) และหากอากาศอำนวย นำท่านชมอนุสาวรีย์รูปทรงแปลกตาของ ซองน์ซิเมลิอุส (The Sibelius Monument) อนุสรณ์ของนักประพันธ์เพลงชาวฟินแลนด์ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก
นำท่านเดินเล่นบริเวณ ตลาดริมท่าเรือ (Market Square) ที่มีทั้งส่วนของตลาดปลา ตลาดผลไม้ และสินค้าอีกมากมาย ท่านจะได้ชมวิถีชีวิตของชาวเมือง พร้อมเลือกซื้อหาสินค้าท้องถิ่น อาทิ ไข่ปลาคาร์เวีย, ผลิตภัณฑ์ทำจากหนังกวางเรนเดียร์ และสินค้าที่ระลึกอีกมากมาย
ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารไทย หลังอาหารพักผ่อนกันตามอัธยาศัย
(พัก SOKOS HOTEL PRESIDENTTI, HELSINKI หรือเทียบเท่า)
ทัวร์ยุโรปเหนือ - ทัวร์บอลติค   เฮลซิงกิ - กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม อิสระให้ท่านเดินเลือกช้อปปิ้งบนถนนมานไฮม์ “ManheimStreet” ที่เต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมมากมาย และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ อาทิเช่น ห้าง STOCKMANN, FORUM, SOKO
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน หลังจากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเฮลซิงกิ (Helsinki)
17.10 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบิน Finnair เที่ยวบินที่ AY 089 บินตรงจาก เฮลซิงกิ (Helsinki) ประเทศฟินแลนด์ สู่กรุงเทพฯ [ระยะเวลาบิน 9:45 ชม.]
ทัวร์ยุโรปเหนือ - ทัวร์บอลติค   กรุงเทพฯ
07:20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
************************************
**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 
ทริปที่เปิดจอง
** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
- คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 20 ท่านขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์
 
อัตราค่าบริการ ทัวร์ยุโรปเหนือ - ทัวร์บอลติค
แก้ไขราคาล่าสุด : 30 พ.ค. 2556
Join Trip ทัวร์ยุโรปเหนือ - ทัวร์บอลติค
* ราคานี้คำนวณจากอัตราแลกเงิน ไม่เกิน 41 บาทต่อ 1 EUR
ผู้ใหญ่ ท่านละ 65,900 บาท
สมาชิก (DE Member) 64,900 บาท
เด็ก อายุ 3-11 ขวบ ลดท่านละ
* พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง
2,000 บาท
เด็ก อายุ 3-11 ขวบ ลดท่านละ
* พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง
5,000 บาท
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 9,500 บาท

ราคาดังกล่าวรวม
- ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ไป - กลับ พร้อมคณะ ตามเส้นทางที่ระบุ
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าน้ำมันจากสายการบิน และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง หากสายการบินมีการปรับเพิ่มขึ้นหลังจากนี้
- ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Schengen (ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้กับท่าน ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม)
- ค่าที่พัก โรงแรม ตามที่ระบุไว้ในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (พักห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า (หากวันเข้าพักตรงกับช่วงเทศกาล งานแฟร์ หรือการประชุมต่าง ๆ ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว อันมีผลทำให้ต้องมีการเปลี่ยนย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ, โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในภูมิอากาศหนาวเย็น)
- รวมอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
- ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่ระบุตามรายการ
- หัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่มีประสบการณ์ บริการอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดเดินทางในต่างประเทศ
- ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ (น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
- ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท

ราคาดังกล่าวไม่รวม
- ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีออกใบกำกับภาษี)
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก (มินิบาร์) และทีวีช่องพิเศษ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรปโดยเฉลี่ย 2 ยูโร/ท่าน/วันทำงาน
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม / ท่าน)

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
- กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 อาทิตย์ ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 20,000 บาท
- กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมวีซ่าท่านละ 4,000 บาท และค่ามัดจำตั๋วเครื่องบินท่านละ 5,000 บาท รวมทั้งสิ้น 9,000 บาท และจะคืนเงินส่วนที่เหลือให้ภายใน 7 วัน หลังจากวันทราบผล
- ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ไม่น้อยกว่า 3 อาทิตย์ ก่อนการเดินทาง (ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้งหนึ่ง)
- กรณีท่านให้เอกสารในการทำวีซ่าล่าช้าไม่ทันกำหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน และผลวีซ่าของท่านไม่ผ่านบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด
- ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

กรณี ยกเลิกการเดินทาง
- แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
- แจ้งล่วงหน้า 15 - 29 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำตั๋วท่านละ 5,000 บาท และถ้าได้ทำการยื่นขอวีซ่าแล้ว จะหักค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการเพิ่มอีก 4,000 บาท
- แจ้งล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทางหักค่าดำเนินการต่างๆ รวมท่านละ 10,000 บาทและค่าวีซ่าท่านละ 4,000บาท
- แจ้งล่วงหน้า 7 – 13 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 50 % ของราคาทัวร์
- แจ้งล่วงหน้า 1 – 6 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100 % ของราคาทัวร์
- ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ
- ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋วท่านละ 10,000 บาท และอื่นๆ

หมายเหตุ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน หรือผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าของทางสถานทูต ได้ครบ 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด โดยหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ตามความเหมาะสม โดยบริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
- บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน การจลาจล ภัยธรรมชาติ ความไม่สงบทางการเมือง การยกเลิกเที่ยวบิน หรือความผิดพลาดของสายการบิน แต่เราจะพยายามแก้ไขให้ดีที่สุด
- เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
- บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัท ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
- บริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากผู้โดยสารเอง รวมทั้งบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
- กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตฯ เพื่อให้อยู่ในดุลยพินิจ ของสถานทูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติของบริษัท
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
- เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

เอกสารในการยื่นวีซ่าของกลุ่มประเทศเซงเก้น ใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่า 14 วันทำการ
1. พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้น หรือไม่ก็ตามควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ หน้าตรงพื้นหลังเป็นสีขาว เท่านั้นควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกัน ทั้ง 2 รูป
3. สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาบัตรข้าราชการ/สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล/สำเนาทะเบียนสมรส/สำเนาใบหย่า/สำเนาสูติบัตร (ในกรณีที่อายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปและยังศึกษาอยู่ถึงแม้มีบัตรประชาชนแล้วทางสถานทูตขอสำเนาสูติบัตรด้วย)
4. หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท ที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือน ในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทำงาน ตามปกติ หลังครบกำหนดลา
5. กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอสำเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือ หนังสือรับรองบริษัทฯ ที่คัดสำเนาไว้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์
6. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัวหรือสมุดบัญชีเงินฝากประจำ ย้อนหลัง 6 เดือน (โดยอัพเดทการเงินเดือนปัจจุบันด้วย) ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลักเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวด้วย
7. สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี!!!
8. กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ1-8แล้วทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุรายชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
9. กรณีที่เป็นนักเรียน/นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา เท่านั้น พร้อมสำเนาบัตรนักเรียน/นักศึกษาด้วย
10. กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา/มารดา หรือเดินทางไปกับบิดา/มารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอมจากทางอำเภอ โดยที่บิดา, มารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงค์ในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อและตราประทับจากทางราชการอย่างถูกต้อง และสถานทูตไม่รับพิจารณาการขอวีซ่าในกรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี มิได้มีบิดาหรือมารดา ฝ่ายหนึ่งหรือฝ่ายใดร่วมเดินทางด้วย
11. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
12. หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสาร
13. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
14. เมื่อท่านได้ ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทาง บริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อม และมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

 
โปรแกรมทัวร์ที่ใกล้เคียง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น.
: เสาร์ เวลา 09.00 น. - 16.00 น.
สำนักงาน : 02-379-1168
มือถือ : 082-499-2007, 092-269-6868, 086-306-5572, 098-828-5266
อีเมล์ : DoubleEnjoy@hotmail.com

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
1. วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
1. วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 20,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 15 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี
ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี หมายเลขบัญชี ประเภทบัญชี
กสิกรไทย ย่อยเพชรเกษม อเวนิว บางแค ดับเบิ้ล เอ็นจอย 785-2-03294-9 ออมทรัพย์

ดาวน์โหลดใบจองทัวร์ (Booking Form)
Excel File
กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน แล้วส่งมาที่ Fax : 02-379-1163 (อัตโนมัติ)
Email : DoubleEnjoy@hotmail.com
*** กรุณาเก็บสลิปโอนเงินไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในกรณีจำเป็น

เงื่อนไขการเดินทาง
1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น การถูกปฎิเสธการเข้าเมือง การยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบิน ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี

* การเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้


Double Enjoy ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่
1. รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
2. รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
3. รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน
 


ความคิดเห็น

 ความคิดเห็น 1
 
สนใจ 2 คนค่ะ

 
   โดย:   ลาวัณย์ ประสงค์ดี        เมื่อ:  3/2/2014 9:22:00 AM

 ความคิดเห็น 2
 
เดี๋ยวก็ "ลิทัวเนีย" เดี๋ยวก็ "ลิธัวเนีย" เดี๋ยวก็ "วิลนีอุส" เดี๋ยวก็ "วิลเนียส"

 
   โดย:   00000        เมื่อ:  7/31/2014 9:26:00 PM

 ความคิดเห็น 3
 
ตอบคุณ 00000
มันเป็นการกระจายช่องทางการค้นหา (Search) น่ะครับ
เพราะเราไม่รู้ว่า ลูกค้าจะ Search ด้วยคำว่าอะไร
บางครั้ง การสะกดผิดๆ แต่ลูกค้า Search บ่อยกว่า เราก็มีโอกาสมากกว่า
ผมมีหน้าที่ ทำให้คนเจอ web ของเรามากที่สุด
ต้องขอโทษด้วยครับ ที่อาจจะขัดแย้งกับความถูกต้อง

ยกตัวอย่างเช่น Search "ทัวร์ลิทัวเนีย" ก็เจอเรา

Search "ทัวร์ลิธัวเนีย" ก็เจอเรา

ขอบคุณครับ


 
   โดย:   Admin (Online Marketing)        เมื่อ:  8/1/2014 7:11:00 AM

 ความคิดเห็น 4
 
Id line titanic1432

 
   โดย:   Korrasit Thongprasert        เมื่อ:  7/11/2015 6:54:00 PM


*  ชื่อ
*  เบอร์โทรศัพท์
  Email
*  รหัสตรวจสอบ (ใส่ผลลัพธ์ของ ๗ + ๑)
*  ข้อความ


 
 
Copyright © 2008-2017 DoubleEnjoy.com All Rights Reserved.
300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240
Tel : 02-379-1168    Mobile : 092-269-6868, 086-306-5572, 098-828-5266    Hotline : 082-499-2007
Fax : 02-379-1163(Auto)    Email : DoubleEnjoy@hotmail.com    Line : @DoubleEnjoy
 
ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร   ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร   ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร  
 

ทัวร์เที่ยวยุโรปเหนือ ทัวร์เที่ยวบอลติค ปี 2560 ลิทัวเนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย