ทริปเขาช้างเผือก ทัวร์เขาช้างเผือก 2558 เที่ยวเขาช้างเผือก
≈ ทัวร์ในประเทศ ≈

DE-7102 : ทัวร์เขาช้างเผือก ทริปเขาช้างเผือก จ.กาญจนบุรี 3 วัน 1 คืน (พักเต็นท์)

ทัวร์เขาช้างเผือก ทริปเขาช้างเผือก จ.กาญจนบุรี

อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ

หมู่บ้านอีต่อง สุดชายแดนไทย-พม่า

เดินป่าระยะทาง 8.5 กม.

วัดใจกันที่ สันคมมีด (สันวัดใจ)

พิชิตยอดเขาช้างเผือก (1,249 เมตร)

ดาวน์โหลด โปรแกรมทัวร์

* รับเฉพาะ Group Private

** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
รถตู้ - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่) 8-9 ท่าน
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมและควบคุมค่าใช้จ่ายเองได้
พร้อมรับส่งฟรีถึงหน้าบ้านท่าน

** Private Trip ติดต่อ 02-379-1168

3,500 บาท *ราคาปกติ
ผู้ใหญ่
*พักเต็นท์คู่
ลด 1,000 บาท *เดินทางเอง
เจอกันที่บ้านอีต่อง
ลด 500 บาท *พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เด็ก
*ต่ำกว่า 11 ปี
เพิ่ม 500 บาท *ราคาปกติ
ผู้ใหญ่
*พักเดี่ยว


3,500 บาท
*ผู้ใหญ่ : พักเต็นท์คู่
ลด 1,000 บาท
*ผู้ใหญ่ : พักเต็นท์คู่
*เดินทางเอง
ลด 500 บาท
*เด็กอายุต่ำกว่า 11 ปี : พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เพิ่ม 500 บาท
*ผู้ใหญ่ : พักเดี่ยว

โปรแกรมการเดินทาง

22.30 น.

จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ บ้านอีต่อง เขตอำเภอทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

23.00 น.

ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น

05.30 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้าที่ ณ บ้านอีต่อง

นำท่านสู่ Double Enjoy Camp

ศูนย์รวมคนรักเขาช้างเผือก ตั้งอยู่ตรงจุดเริ่มต้นของการเดินเท้าสู่ยอดเขาช้างเผือก ซึ่งทางเรามีบริการห้องพัก จำนวน 8 ห้อง พร้อมระเบียงชั้นสองสำหรับนั่งรับประทานอาหาร และมีห้องน้ำส่วนกลาง 10 ห้องสำหรับรองรับนักท่องเที่ยวที่จะขึ้นเขาช้างเผือก ให้เวลาท่านทำภารกิจส่วนตัว

บริการอาหารเช้า โดยกุ๊กฝีมือเยี่ยม หน่อย เดอะสตาร์ กระทะเหล็ก

สาย

เริ่มออกเดินทาง โดยระหว่างทางจะไม่ค่อยมีร่มไม้ใหญ่ และไม่มีน้ำ เราจะต้องแบกน้ำไปคนละ 2-3 ลิตร ระยะทางเดินเท้า 8.5 กม. ใช้เวลาประมาณ 4-6 ชม. เส้นทางจะผ่านสันเขา ที่มีแต่ทุ่งหญ้า ไม่มีต้นไม้ใหญ่ แดดจะร้อน แต่ลมจะเย็น ควรสวมหมวกปีก หรือโพกผ้า และควรสวมเสื้อแขนยาวจะได้กันแดด

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย

จะเดินถึงจุดตั้งแค้มป์ ซึ่งอยู่ห่างจากยอดเขาช้างเผือก 600 เมตร พักผ่อนตามอัธยาศัย จากนั้น เราจะ ปีนป่ายหรือ คืบคลานผ่าน สันวัดใจ หรือ สันคมมีด กันแบบมีเสียว แล้วเดินต่อขึ้นเขาอีกสองเนินระยะทาง 500 เมตร ไปที่ จุดสูงสุด ยอดเขาช้างเผือก นั่งพักผ่อน ถ่ายรูปดูวิวรอบตัวพอสมควร ก็เดินกลับแค้มป์

เย็น

รับประทานอาหารเย็น

เช้า

รับประทานอาหารเช้า

เริ่มเดินกลับลงเขา ก่อนที่แดดจะร้อน น่าจะใช้เวลาเพียง 3-4 ชม.

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน

ให้เวลาท่านอาบน้ำแต่งตัว เตรียมพร้อมเดินทางกลับ กทม.

เย็น

แวะซื้อของฝากและอิสระอาหารเย็น ที่อำเภอเมืองกาญจนบุรี

เดินทางกลับ กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่า รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมน้ำมันและคนขับ
2.ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 5 มื้อ
3.ค่าที่พัก 1 คืน (นอนเต็นท์) บนเขาช้างเผือก อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
4.ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
5.ค่าลูกหาบของส่วนกลาง และเต็นท์
6.ค่าสต๊าฟนำเที่ยวและคอยดูแลตลอดการเดินทาง
7.ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
2.ค่าลูกหาบของส่วนตัว
3.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

การจองและสำรองที่นั่ง
1. วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้

การชำระค่าบริการ
ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี

ธนาคาร
กสิกรไทย
สาขา
ย่อยเพชรเกษม อเวนิว บางแค
ชื่อบัญชี
ดับเบิ้ล เอ็นจอย
หมายเลขบัญชี
785-2-03294-9
ประเภทบัญชี
ออมทรัพย์

เงื่อนไขการเดินทาง
1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น การถูกปฎิเสธการเข้าเมือง การยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบิน ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การยกเลิกการเดินทาง
1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี
* การเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้

Double Enjoy ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่
1. รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
2. รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
3. รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน

ลักษณะทริป
Camping สันเขาช้างเผือก ซึ่งเป็นยอดเขาสูงสุดของ อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ผจญภัยระดับกลาง มือใหม่ไปได้แต่ต้องออกกำลังกายบ้าง

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
- ชุดที่ใช้เดินป่า ควรเป็นกางเกงขายาว เสื้อแขนยาว สวมใส่สบาย
- รองเท้ากันลื่น ดอกยางลึกๆ
- ถุงกันทาก
- หมวกกันแดด ครีมกันแดด
- เสื้อกันหนาว, เสื้อกันฝน
- ถุงนอน ชุดนอนที่อบอุ่น
- รองเท้าแตะ
- ไฟฉาย
- ของใช้ส่วนตัว แป้งเย็น
- ยาประจำตัว
- กล้องถ่ายรูป(ถ้าได้แบบกันน้ำได้จะดีมาก)

สิ่งที่ควรรู้ก่อนไป
- บนเขาช้างเผือก ไม่มีไฟฟ้า ไม่มีร้านค้า ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆเลย
- บนเขาช้างเผือก มีห้องน้ำ แต่สภาพห้องน้ำต้องทำใจ
- บนเขาช้างเผือก ไม่มีน้ำให้อาบ แนะนำให้ใช้ทิชชู่เปียกทำความสะอาดร่างกายแล้วโรยด้วยแป้งแทนการอาบน้ำ
- เขาช้างเผือก มีลมแรงเกือบตลอดเวลา โดยเฉพาะกลางคืน
- ชุดเดินป่า ควรเป็นแขนยาวและขายาว พร้อมสวมใส่ถุงมือ เพราะหญ้าคาสูงและคมมาก
- การเดินป่า ขึ้นเขา ควรมีร่างกายที่แข็งแรง ควรออกกำลังกายต่อเนื่อง ประมาณ 1 เดือนก่อนเดินทาง
- การเดินป่าที่ เขาช้างเผือก ควรใช้ไม้เท้าค้ำยัน โดยเฉพาะตอนเดินลงเขา (ชันและลื่นมากๆ)
- เขาช้างเผือก มีทาก เยอะหรือน้อย ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาและสภาพอากาศ ควรเตรียมถุงกันทากไปด้วย
- เขาช้างเผือก มีลักษณะเป็นเขาหินปูน ต้นไม้ใหญ่จะน้อยมาก มักเป็นสันเขาแคบๆ ไม่แนะนำสำหรับใครที่กลัวความสูง
- การท่องเที่ยวธรรมชาติ ไม่ควรคาดหวังมากนัก เพราะเราควบคุมธรรมชาติไม่ได้

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 น. - 17.30 น.

เสาร์ : 09.00 น. - 16.00 น.


หมายเลขโทรศัพท์

สำนักงาน : 02-379-1168

โทรสาร : 02-379-1163 (Auto)

มือถือ : 082-499-2007, 092-269-6868, 086-306-5572


สื่อสังคมออนไลน์

Line ID : doubleenjoy

Facebook : DoubleEnjoyTravel

Twitter : @DoubleEnjoy

Email : DoubleEnjoy@hotmail.com

ข้อมูลทั่วไปของทัวร์เขาช้างเผือก

อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ เขาช้างเผือก จ.กาญจนบุรี
เป็นพื้นที่ป่าที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ
มีเนื้อที่ประมาณ 700,000 ไร่ หรือ 1,120 ตารางกิโลเมตร
อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของผืนป่าตะวันตกที่คงความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ

เป็นแบบมรสุมเมืองร้อน จึงได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงฤดูฝน
และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงฤดูหนาว ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน
ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม

เดินทางจากกรุงเทพ - กาญจนบุรี

รถยนต์

เดินทางจากกรุงเทพฯ ถึงตัวเมืองกาญจนบุรี ระยะทางประมาณ 123 กิโลเมตร จากตัวเมืองกาญจนบุรี ใช้ทางหลวงหมายเลข 323 สายกาญจนบุรี – ทองผาภูมิ ถึงตลาดอำเภอทองผาภูมิระยะทางประมาณ 141 กิโลเมตร จากตัวอำเภอทองผาภูมิ ใช้เส้นทางหมายเลข 3272 สายทองผาภูมิ – บ้านไร่-ปิล๊อก ถึงสามแยกบ้านไร่เลี้ยวซ้ายไปตาม เส้นทางคดเคี้ยวบนเขา ที่ทำการอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิซึ่งจะตั้งอยู่ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 21 - 22 เป็นเส้นทางลาดยางตลอดสาย


รถโดยสารประจำทาง

ขึ้นรถจากสถานีขนส่งสายใต้ลงที่สถานีขนส่งจังหวัดกาญจนบุรีและต่อรถประจำทางสายกาญจนบุรี – ทองผาภูมิ ลงที่ตลาดอำเภอทองผาภูมิ จากนั้นต่อรถประจำทางสายทองผาภูมิ – บ้านอีต่อง ก็จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ

Double Enjoy Camp
ศูนย์รวมคนรักเขาช้างเผือก ตั้งอยู่ตรงจุดเริ่มต้นของการเดินเท้าสู่ยอดเขาช้างเผือก
ซึ่งทางเรามีบริการห้องพัก จำนวน 8 ห้อง พร้อมระเบียงชั้นสองสำหรับนั่งรับประทานอาหาร
และมีห้องน้ำส่วนกลาง 10 ห้องสำหรับรองรับนักท่องเที่ยวที่จะขึ้นเขาช้างเผือก


เดินเท้าสู่ ยอดเขาช้างเผือก
ระยะทางเดินเท้า 8.5 กม. ใช้เวลาประมาณ 4-6 ชม. เส้นทางจะผ่านสันเขา ที่มีแต่ทุ่งหญ้า ไม่มีต้นไม้ใหญ่
แดดจะร้อน แต่ลมจะเย็น ควรสวมหมวกปีก หรือโพกผ้า และควรสวมเสื้อแขนยาวจะได้กันแดด

สถานที่ท่องเที่ยวของทัวร์เขาช้างเผือก

ทัวร์เขาช้างเผือก - เขาช้างเผือก

ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ อำเภอทองผาภูมิ บนยอดเขามีลักษณะเป็นภูเขาหญ้า มีหินบ้างตามสันเขา

ทัวร์เขาช้างเผือก - สันคมมีด

ช่วงสันเขาบางๆ แคบๆ ช่วงนี้สันเขาจะมีก้อนหินใหญ่บ้างเล็กบ้าง ต้องเดินแถวเรียงเดี่ยวปีนผาหินขึ้นไป ถึงจะเป็นผาไม่สูงมาก

ทัวร์เขาช้างเผือก - บ้านอีต่อง

เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่อยู่ริมชายแดนไทย-พม่า บรรยากาศเงียบสงบ ยังคงไว้ซึ่งความเป็นธรรมชาติ และวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ สภาพอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ไฮไลท์ของหมู่บ้านอีต่องอีกหนึ่งอย่าง ก็คือการได้มากินอาหารทะเล เช่น ปูทะเล กุ้ง ซึ่งนำมาจากฝั่งทะเลอันดามันของพม่า ที่อยู่ห่างจากหมู่บ้านอีต่อง ประมาณ 60 กิโลเมตร เท่านั้น

ติดต่อ-สอบถาม 02-379-1168

(จันทร์ - เสาร์ / 09.00 - 17.30 น.)
Fax : 02-379-1163 (Auto)
Mobile : 082-499-2007
               092-269-6868
               086-306-5572
Line ID : doubleenjoy
Facebook : DoubleEnjoyTravel
Email : DoubleEnjoy@hotmail.com

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เฉินตู 6 วัน 5 คืน (TG)
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เฉินตู
6 วัน 5 คืน (TG)

ใบไม้เปลี่ยนสี : 13-18 / 14-19 ต.ค. 58
20-25 / 21-26 / 23-28 ต.ค. 58

ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท

ทัวร์ทะเลบัวแดง ทุ่งดอกบัวแดง
ทัวร์ทะเลบัวแดง ทุ่งดอกบัวแดง

พ.ย. 58 : 20-22/27-29
ธ.ค. 58 : 04-06/05-07/
11-13/18-20/25-27
ม.ค. 59 : 08-10/15-17/22-24/29-31
ก.พ. 59 : 05-07/12-14/19-21/26-28

ราคาเริ่มต้น 4,200 บาท300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, Bangkok 10240
Tel: 02-379-1168    Mobile: 082-499-2007, 092-269-6868, 086-306-5572
Fax: 02-379-1163(Auto)    Email/MSN: DoubleEnjoy@hotmail.com
ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร   ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร   ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร